Useful Links in Chinese Language 中文科參考網址

中華文化頻道

網上中華五千年

中樂尋珍

中國寓言解讀

異體字字典

中學中國語文教學資源網

多媒體電腦輔助學生學習中國語文計劃:現龍系列

中國指南-文化觀止

中華萬年網

香港城市大學中國文化科目中心